Excalibur
Disclaimer

Disclaimer

https://www.doensen4you.nl

Het onderstaande is van toepassing op de gehele website.
Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.


De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of
aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt,
zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid,
geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht
en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina
of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment
(laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging.
De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar
aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden.
Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk
op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de
breedste zin van het woord opleveren.

U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit of naar de webpagina verzendt.

De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen
de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de
webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken.

U zal de uitgever, diens medewerkers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners
en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke
en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor
rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van
of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke
wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Copyright en inhoud
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, lessen en andere items op deze site vallen onder de
bescherming  van het auteursrecht. kopieën, aanpassingen, vertalingen,
bewerkingen, zijn toegestaan echter is bronvermelding verplicht,
 Wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site,
in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden,
tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de uitgever.

De Internetredactie
Probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen
wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

Teksten en tarieven op de site
De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden alle meegedeeld onder voorbehoud.
De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door ons en anderen en wij kunnen geenszins
verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie.

Persoonsgegevens
Zie onze Privacy Voorwaarden.

Cookies
Wij maken GEEN gebruik van cookies anders dan voor web statistieken,
b.v. hoeveel bezoekers wij per dag/week/maand/jaar hebben,
echter geen tracking of persoonsgegevens.

Een 'cookie' is een klein bestandje met informatie dat opgeslagen wordt op uw computer:
U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u laat weten telkens wanneer
cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert/blokkeert en/of verwijdert.

 Als u dit doet heeft dit geen enkele invloed op de werking van deze website.

Beveiliging
Deze website is voorzien van een COMODO SSL/https certificaat en heeft daardoor een beveiligde verbinding
met uw PC/tablet/Smart Phone. Ook voldoen wij aan de nieuwe privacy wetgeving die ingaat op 25 mei 2018
en hebben wij de AVG-test van deWet GDPR via de Autoriteit Persoonsgegevens positief afgesloten.

Externe informatie
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden.
Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites
en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Verwijzen naar deze site
Het is de gebruiker van deze site toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever,
een koppeling aan te brengen tussen de eigen site en deze site. Tevens is het mogelijk om na toestemming
(via E-mail bevestiging) om een link op uw eigen site te plaatsen naar onze Site.
(hiervoor kan een icon ter beschikking worden gesteld).

Gegevens, gegevensinformatie en gegevensoverzicht
De inhoud van gegevens, gegevens informatie en gegevens overzicht is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
voorbereid en samengesteld op basis van betrouwbare en actuele bronnen alsmede door derden aangeleverde gegevens.
De betrokken partijen zijn niet verantwoordelijk voor enige afwijkingen of tekortkomingen in de gegevens
en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen ten aanzien van eventuele onjuistheden,
wijzigingen of onvolkomenheden in de hier en elders op basis van deze gepubliceerde/getoonde gegevens.

Directe / indirecte schade
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook,
die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke
onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Website https://www.doensen4you.nl wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op
deze website wordt verstrekt, en aanvaard evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis
van deze informatie door de lezers worden genomen.

En is in geen enkel geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies
of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt
uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie. Links naar andere websites vanaf deze site,
verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt
of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.

Laatst gewijzigd: 20-04-2018
Omhoog

Alle rechten voorbehouden.      
Op deze site is het Nederlands Recht van toepassingColofon en Copyright  © 2008 - 2020 

Colofon en Copyright van de eigen foto's op deze website berusten bij http://www.Doensen4you.nl 
en zijn beschermd onder de Auteurswet 1912.      Het is uitdrukkelijk verboden de foto's of delen
van de foto's te downloaden, te kopiëren, te verveelvoudigen en te gebruiken voor enige vorm van publicatie
en/of (her)uitgave zonder uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande goedkeuring van www.Doensen4you.nl
No reproduction without creditline. 
   

Privacy Statement - Disclaimer

Website Ontwerp en Layout www.2beeren.nl